Illustrasjonsfoto: Thinkstock

VAR Healthcare leverer kunnskapsbasert innhold, noe som setter strenge krav til arbeidsprosesser, kilder og kvalifikasjoner.

Kvalitetssikring

Alt innhold i VAR Healthcare utvikles og oppdateres i samarbeid mellom høyt kvalifiserte fagmedarbeidere, redaktører, forskningsbibliotekar og fagkonsulenter. Systematiske arbeidsprosesser og fagfellevurderinger bidrar til å kvalitetssikre sluttproduktet som helhet.

AGREE II (The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) er et anerkjent instrument for evaluering av kvaliteten på kliniske retningslinjer og veiledere for klinisk praksis. Metodene og arbeidsprosessene i VAR tar utgangspunkt i de 23 punktene i AGREE II.

Systematiske litteratursøk

Innholdet i VAR hviler på en systematisk og kontinuerlig overvåking av forsknings- og faglitteratur. Det er etablert egne søkestrategier for hvert tema i VAR og disse kjøres som auto-alerter i  flere baser parallelt. Søkestrategiene justeres ved behov, i tett samarbeid mellom fagmedarbeidere, forskningsbibliotekar og redaktører. Gjennomsnittlig justerer og forbedrer vi søkene minst 1 gang pr år.

Kritisk vurdering av litteratur

Inklusjon/eksklusjon av litteratur i VAR gjøres ut fra en vurdering av kvalitet og relevans. Kunnskapssenterets sjekklister for vurdering av forskningslitteratur danner grunnlaget for vurderingene.