Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock/Goodluz

Samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen og kommunen ble et vinn-vinn (og vinn)-tiltak; for studentene/Høgskolen, for de ansatte/kommunen og for brukerne/pasientene.

Studentene bidro med sin VAR-kompetanse

- Vi tok kontakt med sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Ålesund og foreslo et prosjekt som involverte studentene i VAR-opplæring av ansatte i kommunen. Høgskolen likte idéen; da ville studentene både få erfaring i undervisning og få bruke VAR-prosedyrene i sin praksisperiode i kommunen.

Det er Reidunn H. Korsnes som forteller. Hun er seniorrådgiver i Rådmannens stab, Team Helse og omsorg i Ålesund kommune. VAR er kjøpt inn og gjort enkelt tilgjengelig i kommunens fagsystem – nå er tiden inne for å bruke VAR på nye måter. Samarbeidsprosjektet ble forankret i toppledelsen i kommunen og en representant fra staben hos rådmannen var med i styringsgruppen.

Oppsummeringen etter prosjektet:

  • Studentene fikk opplæring i å undervise og lage undervisningsopplegg
  • Studentene fikk prøve ut undervisning i praksis og hentet konkrete erfaringer
  • Kommunens ansatte fikk grundig og engasjerende PPS-opplæring
  • Prosjektet ga ideer til videre samarbeid, der studentene kan bringe ny kunnskap ut til kommunens ansatte og ta med verdifull erfaring og aktuell kompetanse tilbake

Bred og aktiv medvirkning

- Utviklingssenteret for hjemmetjenesten i Møre og Romsdal UHT var aktivt med i planarbeidet og gjennomføringen av prosjektet. Teamlederne i virksomhetene deltok i prosjektgruppen, for å sikre fokus på bruk av prosedyrene og avsette tid til personalet slik at de fikk best mulig læring. Teamlederne kom også med konstruktive innspill til forbedringer av læresituasjonen for de ansatte. Kommunen involverte et og et distrikt for ikke å gjøre arbeidet for stort underveis.

Høgskolen stod for forberedelser med studentene, veiledet dem under hele prosjektperioden og avsluttet med prosjektevaluering. Prosjektet varte 1 år.