Photo: Thinkstock/Jacob Wackerhausen

- Etterspørsel og kontroll fra ledelsen er det beste verktøyet for å sikre effektiv bruk. Da blir VAR bare enda mer verdifull for virksomheten og brukerne.

På oppfordring fra lederne

- I Ålesund kommune ble VAR anskaffet og lagt inn i fagsystemet på oppfordring fra lederne i pleie- og omsorgstjenesten, forteller Reidunn H. Korsnes, Seniorrådgiver ved Rådmannens stab, Team Helse og omsorg, Ålesund kommune. Rådmannen med sitt lederteam var med i hele prosessen.

- Tilrettelegging inn i daglige oppgaver og i fagsystemet er avgjørende og styrker opplevelsen av nytte, støtte og den faglige tryggheten som VAR gir.

VAR i faglig oppfølging gjennom hele året

VAR er nå innarbeidet i flere konkrete tiltak i Ålesund kommune:

  • Internkontroll: ved alle tilsyn undersøkes nå bruken av VAR
  • I intervjuene med ansatte påpekes den ansattes ansvar mtp å holde seg faglig oppdatert og følge kommunens systemer
  • Ved klage på tjenesteutøvelse sjekkes alltid om VAR er brukt og prosedyrene fulgt
  • I hver virksomhet skal det utarbeides en kompetanseplan der VAR er lagt inn som lærings- og kompetansehevende tiltak
  • VAR er lagt inn i driftsavtalen til den enkelte virksomhet som et verktøy for å oppnå målene for kvalitet og pasientsikkerhet
  • Bruken av VAR blir etterspurt ved gjennomgang av driftsavtalens måloppnåelse

Ålesund kommune jobber aktivt og kontinuerlig med VAR, og holder fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Klokt og imponerende!